Skolnedläggningar planeras

Här kommer dokument och beskrivningar av skeendet att finnas

I Ersnäs har en arbetsgrupp skapats som kommer att presentera sig och sitt resultat här.

I Ersnäsbladet nr 103 från fredag 23 augusti finns en artikel av Sven Persson, Ersnäs, om de planerade skolnedlägningarna. Sidan 5-6.

 

Ett sammanträdesprotokoll från Luleå kommunstyrelses arbetsutskott 2015-05-25

2015-05-25 § 140 (sid 7 - 9) i protokollet handlar om
"Målbild Framtidens skola finns i luleå"
Läs protokollet

 

Namninsamling för "Nej till centralisering och stora enheter - Ja till ny utvecklingsplan för skolan".

Här finns blanketten --->.

Klicka fram och skriv ut den på din skrivare.

Om du tycker så, fyll i fälten och skicka den till Malin Kågström (adr. enl. blanketten) eller till
Ulla Isaksson-Axhammar, Ersnäsvägen 45, 975 92 Luleå. Till Ulla senast 9 oktober.

Blanketten

 


Genomförda aktiviteter och noteringar

2019-08-19 Första mötet i Ankaret avseende skola och barnomsorg.
Arbetsgruppen skapades.
Läs protokollet
2019-08-24

Vad erbjuder Luleå?

Artikel publicerad i Norrbottens-Kuriren 2019-08-24 samt
NSD 2019-08-30. Av Sven Persson.

Läs artikeln
2019-08-26 Andra mötet i Ankaret kl.10.30 Läs protokollet
2019-08-29 Möte i Alvik för alla sörbyar, BUN och journalister
i Alvik-Långnäs Bygdegård kl. 18.00
 
2019-09-02 Arbetsmöte med arbetsgruppen plus intresserade i Ankaret kl.18.30  
2019-09-07

NSD, citat fråns sidan 6:

"Alviksskolan och Måttsundsskolan blir kvar, enligt ett nytt förslag som barn-
och utbildningsnämnden jobbar på. Det kan i sin tur innebära att samtliga
hotade förskolor i Sörbyarna också blir kvar."

 
2019-09-09
t.o.m.
2019-09-13
Barnen sittstrejkar vid Stadshuset, Luleå, kl. 07.00 - 09.00 angivna dagar.  
2019-09-12

"Hotet mot byaskolorna"

Insändare till NK (2019-09-12) och NSD (2019-09-13) från föreningar i Ersnäs.

Läs insändaren
2019-09-14

En Manifestation vid Gula Paviljongen i Luleå planeras. ------>

Föreningarna i Ersnäs ställer upp med en abonnerad buss för färd till demonstrationen på lördag. Den avgår från skolan i Ersnäs kl.12.00, återfärd ca 14.45.

Det finns 55 platser - boka en plats genom att sms:a namn och antal till
070 238 58 47.

Nu gäller det att stå upp för Ersnäs och landsbygden genom att ställa upp i demonstrationen.

Flygbladet
2019-09-20

I dag besöker Gudrun Brunegård Ersnässkolan.

Hon är riksdagsledamot och arbetar i utbildningsutskottet.

 
2019-09-24 Förvaltningsrätten i Umeå avgör om BUN:s beslut om nedläggningen av de sex skolorna norr om Luleå var lagligt eller om beslutet skulle ha tagits i kommunfullmäktige. (Se punkten 2019-10-07)  
2019-09-30 Möte i Ankaret kl. 18.00 skolan om fortsättningen för att rädda skolan.  
2019-10-07

NSD:s webbnyheter:

Den 24 april beslutade barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun att lägga ner Kyrkbyskolan, Vitåskolan och Borgmästarskolan, samt stänga förskolorna Jämtögården, Ängesbyn och Karlsvik.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av folkinitiativet och oppositionspolitiker, som tyckte att beslutet istället borde ha fattats i kommunfullmäktige. 

Nu har förvaltningsrätten gjort en laglighetsprövning och kommit fram till att beslutet togs i rätt instans.

Läs mera på NSD webbnyheter

2019-11-14

BESÖK AV JONAS SJÖSTEDT 14/11-2019

Ersnäs skola kommer 2019-11-14 att få besök av Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet. Besöket kommer att börja kl 13:00. Pedagogerna visar då runt på skolgården och i skolan. Det är då inte tillåtet att följa med för media. Ta hänsyn till barnen och ta hänsyn till gällande regler.

Från ungefär kl.14:30 kommer vi att vara i byns samlingslokal Ankaret som finns i skolans lokaler. Media är då väkomna. Vi träffas först i en mindre lokal för att sedan fortsätta med ett offentligt möte i stora lokalen 15:00. Vi planerar då att prata landsbygd och skola med partiledaren.

https://www.facebook.com/events/421185948563907/

Vi kommer att börja med presentationer och avslutar med en öppen diskussion där även media är välkomna att delta. Fokus ligger på landsbygd och då speciellt hur viktiga skolorna är för bygdens utveckling.
Besöket avslutas 16:00.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna.

 

 

Nulägesbeskrivningar, gäller det datum som anges.

2020-02-07

Folkomröstning om skolan

Nedläggningen av mindre skolor i vår kommun har stått högt på dagordningen för kommunens styrande majoritet bestående av socialdemokrater och moderater.
Motståndet mot denna centralisering växte bland kommunens medborgare. På initiativ av nåtverket Hela kommunen ska leva och lära drogs en namninsamling igång för att få till stånd en kommunal folkomröstning om skolans framtida struktur.
Det behövdes 6 500 namnunderskrifter (tio procent av de röstberättigade). Under hösten 2019 kunde initiativtagarna överlämna 9 000 namnunderskrifter till Stadshuset.

Det är kommunfullmäktige som beslutar i frågan. Om två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna - trots att antalet namnunderskrifter är tillräckligt – säger nej, blir det ändå ingen folkomröstning. En sådan kvalificerad majoritet för ett nej lär de båda styrande partierna inte kunna åstadkomma. Därför måste frågan om folkomröstning upp på fullmäktiges bord.

Kommunfullmäktiges presidium, som består av två socialdemokrater och en moderat, förbereder ärendet. Nu gäller det att formulera den frågan väljarna ska ta ställning till. Presidiet har haft några möten med företrädare för nätverket Hela kommunen ska leva och lära. Något beslut har ännu inte fattats.

När något nytt händer i folkomröstningsfrågan, kommer det att rapporteras på denna hemsida.

 
 

I nr 1 år 2020 av tidningen Vårt Luleå svarar kommunen på "Tolv frågor om ekonomin" som Sven Persson ställde. Detta på sidan 12.

Läs svaret
2020-10-30

Ett nytt Ersnäsblad, nr 108, ges ut. Det består av 12 sidor i stället för det normala 8 sidor.

Där behandlas Skolomröstningen och bakomliggande faktorer på hälften av dessa sidor.

Detta nummer av Ersnäsbladet finns här på Ersnäs hemsida. Öppna Ersnäsbladet nr 108.

 
2020-11-08

Folkomröstning om skolan den 2020-11-08

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och politiken kan välja om och hur mycket hänsyn de ska ta till resultatet.

Följande två förslag är formulerade och kommer att ställas till Luleåborna vid kommande folkomröstning:

Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.


Glögg som valbelöning:

Vid Ersnäs skola, vallokal för Ersnäs och Alvik, förgylldes tillställningen med glögg och pepparkaka som väljarna bjöds på. Detta mellan klockan 11 och 15.

 

 

Resultatet av röstningen:

För alternativ 1: 89 %

För alternativ 2: 7 %

Av de 63 041 röstberättigade röstade drygt 37 %

 

2020-12-22

Från Vårt Luleå 22 december 2020

Skolfrågan avgjord i kommunfullmäktige

Avbryt verkställighet av de beslut som ännu inte är genomförda och ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Det är några av de åtgärder som dagens beslut i fullmäktige innebär.

Idag har kommunfullmäktige beslutat om skolstrukturen, efter genomförd folkomröstning den 8 november. Kommunstyrelsen förslag, framtaget av Moderaterna och Socialdemokraterna, vann med 3 rösters marginal (32/29).

Beslutet innebär:

  1. Att avbryta verkställighet av de beslut som ännu inte är genomförda enligt beslutet om framtidens skola.
  2. Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i en öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler genomförda med hjälp av extern kompetens.
  3. Att redan verkställda beslut om skolnedläggningar kvarstår.
  4. Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som förskola och pedagogisk omsorg.
  5. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram ett förslag till inriktning för kommunal service på landsbygden.
  6. Att rikta ett lönelyft till lärare inom grundskolan på 1 procent utöver normal lönerevision.

Frågan om fortsatt hantering av skolstrukturen var framflyttad från gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige.


En länk till beslutet:

https://www.lulea.se/utbildning--forskola/skolstruktur.html

 

 

 


Uppdaterad 30 November, 2021