Processen med sammanslagningen av Ersnäs Byaförening och Ersnäs Hembygdsförening

Styrelserna för Ersnäs Byaförening och Ersnäs Hembygdsförening har enats om att verka för sammanslagning av föreningarna.

En arbetsgrupp, bestående av tre representanter från vardera föreningar har utformat förslag till stadgar för den gemensamma föreningen. Föreningarna planerar att hålla årsmötena vid ungefär samma tid, då beslut om sammanslagningen tas. Medlemmarna får information om den förestående sammanslagningen samt stadgeändringen senast en vecka före årmötena via Ersnäs hemsida. Slutgiltigt beslut tas vid ett efterföljande medlemsmöte i vardera föreningen tidigast en månad efter årsmötet.

På grund av pandemin har de planerade tidpunkterna för årsmötena flyttats fram tills vidare.

Årsmötena kommer att annonseras på byns fyra anslagstavlor och byasidan på FaceBook samt Ersnäs hemsida, i Kalendern.

Här på denna sida kommer föreningarna att rapportera fakta under förloppet.

Här finns föreningarnas nuvarande stadgar: Byaföreningens och Hembygdsföreningens


Ett utdrag ur Byaföreningens stadgar:

§ 11

Medlem kan genom motion senast en månad före ordinarie föreningsstämma väcka förslag rörande
föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda motionen och klargöra sitt ställningstagande som delges
medlemmarna senast en vecka före den ordinarie stämman.


Hembygdsföreningens stadgar innehåller ingenting om motioner. De tar beslut i frågan utan motion.


 

Senast en vecka innan årsmötena kommer motionen/förslaget om sammanslagningen samt styrelsernas ställningstagande att finnas här på sidan.

Föreningarna kommer att i vardera årsmöte besluta (ja eller nej) om sammanslagning mellan Bya- och Hembygdsföreningen.

Om de motionen/förslaget bifalls på årsmötena så håller föreningarna ytterligare var sitt möte för att slutligen besluta sammanslagningen.

(Byaföreningen har ytterligre två motioner att besluta om, dessa finns på byaföreningens sida)

--- HÄR NEDAN KOMMER ATT FINNAS PROTOKOLL OCH KANSKE ANDRA DOKUMENT I ÄRENDET ---

Hembygdsföreningens årsmöte: Tisdag 24 maj kl. 19.00 i Ankaret.
Årsmöteskallelse
Dagordning

Årsmötesprotokoll 2022-05-24
Verksamhetsberättelse 2021

Byaföreningens årsmöte: Tisdag 7 juni kl. 19.00 i Ankaret.
Årsmöteskallelse

Dagordning

Årsmötesprotokoll 2022-06-07
Verksamhetsberättelse 2021

Byaföreningen godkände vid sitt årsmöte 7 juni 2011 att den planerade sammanslagningen med Hembygdsföreningen
kan bli genomförd. Se §17 i protokollet.

Nästa planerade steg för Hembygdsföreningen är medlemsmötet tisdag 13 september kl. 19.00 i Ankaret för att färdigställa beslutet.
Sammangåendet sker.
Därefter fortsätter den utökade byaföreningen processen.


Vill du lära dig mera om föreningars och förtroendevaldas uppgifter - Läs då här. (Öppnas i egen flik)


Uppdaterad 2 Augusti, 2022