7. Skogsdikning

Foto Bo Axhammar

Skogens tillväxt har ökat med 50 procent under de senaste hundra åren. Idag är tillväxten 110 miljoner kubikmeter/år, uttaget 70 miljoner. Den utvecklingen är resultatet av tätare skogar, gödsling, dikning, ökat kvävenedfall som skogarna fångar upp. Här följer leden ett skogsdike som grävdes på 1930-talet. Detta skedde med mycken möda eftersom det bara fanns spadar och muskelkraft att tillgå. Till höger en kalavverkning från 2016.

Uppdaterad 20 July, 2017