Rådslag 24 mars 2009

Närvarande: Hilding, P.O., Elaine, Eva-Lil, Helge, Anders, Kent, Ann-Marie, Kristina, Ulla, Sven.

1. Tre föreningar har i år fått lov att anlita det gamla gardet för att finna ordf: P.O., Hilding och Sven. De tre har klargjort att detta ordförandeskap endast gäller innevarande år. De församlade uppmanas hålla utkik efter ordförandeämnen och rapportera sina iakttagelser till resp. valberedning.

2. Förteckningen över årets evenemang fastställdes (se bilaga. Även inarbetad i Ersnässidans Kalender). Ag för Ersnäsdagen möts i Ankaret onsdagen den 15 april kl. 19.00.

3. Vår ansökan till kommunen, daterad 7 februari 2007, om Torget-toaletten har nu återkommit till vårt eget bord efter en lång och hindersam vandring i Stadshuset. Kostnaden uppgår till 180 tkr. Mötet beslutar att söka 90 tkr av Bygdemedel, Samfälligheten ställer 18 tkr till förfogande, 200 timmar eget arbete till ett värde av 20 tkr, 30 tkr söks från Allmänna Arvsfonden och resterande 22 tkr söks från kommunen. Ulla och Sven ansvarar för dessa ansökningar. Lars-Erik O kontaktas för att höra om han vill påta sig uppdraget som arbetsledare för hela projektet.

4. Den 16 juli 2008 inlämnade vi, likaledes till kommunen, en ansökan på 550 tkr av EU-medel för tio byaprojekt. I sitt svar hänvisar Landsbygdskommittén till Leader-programmen Spira www.spirafyrkanten.se och Mare boreale www.mareboreale.se Ett genomförande av projekten förutsätter en betydande insats av ideellt arbete. Mötet bedömer att en sådan mobilisering f. n. är svår att åstadkomma och beslutar att bordlägga denna ansökan.

5. I mitten av februari distribuerades ett infoblad med inbetalningsavi avseende den gemensamma medlemsavgiften för EIF, Byaföreningen och Hembygdsföreningen: 175 kronor/familj och 100 kronor/ensamståernde. Av byns ca 270 hushåll har till dags dato 37 motsvarande 14 procent av hushållen betalat. En påminnelse distribueras i slutet av april i samband med infoblad om majbrasan. Både bank- och plusgiro anges. Något inbetalningskort bifogas inte. Majnumret av EB kommer att innehålla en slutlig påminnelse.

6. Ulla kommer inom kort att sammankalla Torgetgruppen till ett möte. Jourlista inför sommaren fastställs och läggs ut på hemsidan. Beslut tas om redan finansierad anslagstavla. Städkväll arrangeras i slutet av maj. Toa-ansökan behandlas. En gräsklippare har köpts in för Torgets behov.

7. Idén har väckts att arrangera en gemensam arbetshelg då byns invånare skulle hjälpas åt för att genomföra en del åtgärder av gemensamt intresse såsom underhåll av rastplatser, uppförande av utsiktstorn på Hemberget, en något mer imponerande portal för Hembergsleden vid Gläntan. Mötet bedömer att ett sådant engagemang inte kan åstadkommas varför idén avskrivs.

8. Anders har till kommunen anmält byns intresse för att engagera feriearbetande ungdomar. Föreningarna anmäler till Anders och Bo sina önskemål.

9. I Bos frånvaro kan ingen redovisning vid detta tillfälle göras avseende försäljningen av Ersnäs-kalendern. Mötets allmänna uppfattning är att detta var ett lyckat initiativ och bör därför upprepas inför 2010.

10. Ersnäsbladets redaktion har utökats med Kristina Sjöström, boendes på Lejans väg.  

11. Hilding undersöker det erbjudande vi fått avseende inköp av en högtalaranläggning. Kostnaden delas mellan de fyra närvarande föreningarna.

12. Det finns möjligheter att tjäna en extra slant genom att åta sig skötseln av Kulturhusets garderob i samband med olika evenemang i huset. Sven undersöker.

13. De församlade begrundar den märkliga information infrastrukturminister Torstensson lämnat avseende den planfria korsningen.

14. En kommun i nordöstra Frankrike har visat intresse för att etablera en vänortsrelation med Ersnäs. Mötet stöder ett sådant projekt. Den franska kommunen har knappt 2.000 invånare. För att kontakten från vår sida ska få tillräcklig bredd bör vi samarbeta med Antnäs och Alvik. Sven kontaktar resp byaföreningsordförande.

15. Någon gemensam kopiator finns det inte anledning att införskaffa. Kommunens repro kan för en billig penning anlitas.

Vid tangenterna

Sven Persson


Uppdaterad 25 March, 2009