Rådslagsmöte den 7 mars 2006

Närvarande: Gunnel Westerberg, Ann-Marie Nordström, Krister Öhman, Elisabet Persson, Folke Larsson, Kristina Eriksson, Jan Nilsson, Elaine Blomkvist, Sven Persson.


1. Torget

Samfälligheten kommer under våren att inleda arbetet med att restaurera Brandstationens exteriör: liggande brädfodring, nytt tak, ny och mindre entré, isolering. L.E Ottosson har fått uppdraget att utföra arbetet. Inga beslut har fattats om stationens framtida användning. Här erbjuder sig möjligheten att ta emot gäster för övernattning men detta förutsätter betydande insatser interiört. Är f.d. bönhuset också tillgängligt för ett sådant ändamål?

Soldattorpet kommer att invigas förmodligen i juni månad.

Byaföreningens styrelse nyetablerar Torggruppen med företrädare för berörda föreningar nämligen Samfälligheten, Hembygdsföreningen, Husmodersföreningen och Byaföreningen.

2. Gläntan

Det har tagits fram förslag på ytterligare insatser men planerna är f.n. vilande. Bo Axhammar är samordnare.

3. Vandringsleder

Rådslaget föreslår Byaföreningen att lördagen den 17 juni arrangera Hembergsledens Dag. Eventuellt skulle en samordning kunna ske med den planerade invigningen av Soldattorpet.

I senaste numret av EB framförs idén att planera en vandringsled i själva byn, Byaleden. Läsarna inbjöds att komma med synpunkter men läsekretsen har iakttagit tystnad. Trots detta anser Rådslaget att idén bör utvecklas. Byaföreningens styrelse uppmanas att engagera sig i frågan.

För ett antal år sedan röjdes och byggdes en led längs Aleåns norra strand med början vid E4. Leden sträckte sig upp till korsningen Klubbenvägen- Aleån. Tekniska kontoret, Luleå kommun genomförde detta projekt. Leden har vuxit igen och en del röjningsarbeten behöver göras. Vid förfrågan till Fritid Luleå blev svaret att man inte hade med saken att göra utan att det som sagt var Tekniska Kontoret som var ansvarigt.

4. Webplatser och EB

Som tidigare efterlyser webredaktören för www.ersnas.se Krister Ö. rapportörer i föreningarna. Föreningarna åtar sig på nytt att utse dylika rapportörer både vad gäller web-sidan och EB.

Krister har också hand om www.northernlife.se, ett reultat av projektet "Levande landsbygd i Luleå kommun."

5. Ersnäsdagen

Arrangemanget får förmodligen detta år ges en något annorlunda form än de två föregående åren. Byaföreningens styrelse samlar företrädare för föreningarna för att diskutera saken. Frågan avgörs i samråd med Ralph Lundstengården.

6. Feriearbeten

Önskemål om feriearbetsinsatser framförs till Bo Axhammar. Samfälligheten har redan hört av sig.

7. Försköna

Tanken att återställa Svartskatafjärdens vattenspegel dyker då och då upp. Nu kan vi konstatera att "Natura 2000" innebär ett sådant skydd av detta område att några ingrepp av det ena eller andra slaget inte är att tänka på.

Under årens lopp har Aleåns södra strand nedströms E 4 blivit alltmer igenvuxen. Att rensa detta område - kanske lämna kvar någon enstaka björk - skulle medföra en avsevärd förbättring av landskapsbilden. Eriksson/Nordström kontaktar berörda markägare i avsikt att få en sådan röjning till stånd.

8. Kommande evenemang

18 mars Nederluleåstafetten
April Paltsamling - Hembygdsföreningen
30 april Majbrasa?
17 juni Hembergsledens Dag. Invigning Soldattorpet?
8 juli Ersnäsdagen?
Sept Surströmming - Hembygdsföreningen

9. Övriga frågor

- Folke L tar upp frågan om ett gemensamt inköp av en videoprojekter. FL kontaktar övriga föreningar för att kartlägga intresset.

- Sven P åtar sig att formulera en skrivelse till Kommunikationsdepartementet ang den planfria korsningen. Skr undertecknas av byns föreningar.

- Vi ger inte upp försöken att bli "Årets by" trots två icke framgångsrika försök.

- Ungdomslokalen, som färdigställdes med en hel del möda, ligger f. n. för fäfot. Orsaken är bristande äldreengagemang. Vad göra?

- Elaine undersöker möjligheterna att ordna utbildning i brödbak i bagarstugan.

Sven Persson, byaföreningen


Uppdaterad 8 mars, 2006