Planfri E 4-korsning i Ersnäs

Här beskrivs korsningen. Länk till Trafikverket.

Byaföreningens Väggrupp består av Gunilla Björklund och Bo Axhammar. De håller
oss informerade om ärendena "E4-korsningen och Gång- och cykelvägen".


Långt senare: Här finns två bilder av den färdiga bron:

En stor och en liten bild.

Aktuellt 2014-11-05

Två bilder på bron, troligen tagna av brokonstruktören Hans Robertsson, Trafikverket.

Aktuellt 2014-03-03, kompletterat 2014-03-21

Vår nya E4-bro samt E4 öppnas för trafik torsdag 27 mars!
En ceremoni hålls vid bron. Skolbarn deltar, Trafikverket och Ersnäsbor talar.
Tidningarna kommer att vara närvarande - även Ersnäsbladet. Här finns inbjudan!

Aktuellt 2013-11-11

(Kopierat från Facebookgruppen "Ersnäs")

Rapport från bygget av E4-korsningen: Bron gjuts om ca 2 v som sen ska härda i december. Planerat att släppa på trafiken på E4:an innan jul. Efter nyår kommer nog bygget att stå still. Cirkulationerna byggs färdigt till våren.

Gunilla Björklund

Aktuellt 2013-06-10

Hädanefter kan det vara glesare med info om E 4-korsningen. Men vi kan ju alla se vad som försiggår. Dock kan ju något "hända" som refereras här.

Återvinningskontainrarna har placerats nära Sjulsmarksvägens anslutning till Klubbvägen. Ungefär där kommer de att finnas även efter korsningsbygget.

Aktuellt 2013-03-14 (kopierat från Ersnäsgruppen på Facebook)

Pratade nyss med projektledaren hos Vectura. Dom har ju börjat med att göra i ordning den temporära förbifarten.

På byaföreningens årsmöte kom frågan om vad som händer med sopstationen upp: Den kommer temporärt att flyttas en bit från sin nuvarande plats för att senare göra den nya intill Sjulsmarksvägen.

Birger Johansson

Aktuellt 2013-01-15

Redaktionen för Ersnäsbladet kan meddela att det är NCC som bygger själva korsningen. På grund av kylan så beräknas projektarbetet starta i mars med att flytta en del anslutningsvägar för att därefter börja schakta material för att bygga anslutningsvägarna. När detta är klart kommer trafiken att ledas över anslutningsvägarna, sedan startar byggandet av själva bron.

Enligt NCC:s tidplan så skall själva korsningen stå färdig detta år med några smärre arbeten som färdigställs under 2014. (Denna text återfinns även i Ersnäsbladet nr 77)

Bo Axhammar

Aktuellt 2012-10-29

Nu tas matjorden på östra sidan om hand av markägaren.

Krister Öhman


Aktuellt 2012-10-09

Fick besked idag att snart går entreprenaden för Trafikplats Ersnäs ut på räkning och att Trafikverket räknar med att ha antagen entreprenör i början av december. Bygget pågår sedan t o m september 2014.

Gunilla Björklund, Ersnäs byaförening, Väggruppen

Aktuellt 2012-08-04

Trafikverket inbjuder till sakägarsammanträde gällande parallellvägen Aleån - Antnäs
tisdag 18 september kl. 19.00 i Ankaret. Länk till inbjudan.

Inbjudan finns även i Facebookgruppen Ersnäs By.

Aktuellt 2012-04-27

Onsdag 25 april, efter paltmiddagen, berättade Trafikverkets Andreas Asplund om arbetet med den kommande E4-korsningen.

  • E4-an sänks med tre meter vid bron och sänkningen sträcker sig ca 400 m åt vardera hållet.
  • Mitträcke utefter E4-an förbi bron monteras
  • Bygget är kostnadsberäknat till ca 45 miljoner kronor
  • Bygget pågår från november 2012 till augusti 2014
  • En pumpstation för grundvattnet i det lägsta partiet placeras i nordöstra hörnet av området.
  • Bygget tar inte hänsyn till ev. byggnation av Norrbothniabanan i området.
  • Cykelvägen mot Antnäs bättras på med beläggning och belysning. Den ska också bli körbar för markägarna utefter vägen men inte för genomfartstrafik.

Projektledare är Andreas Asplund, med tel. 010-123 74 14
Markförhandlare är Fredrik Sundqvist, med tel. 010-123 74 12

Här beskrivs korsningen. Länk till Trafikverket.


Aktuellt 2012-04-14

Onsdag 25 april blir det Paltmiddag i Ankaret.
Trafikverket kommer till middagen för att informera om den planfria E 4-korsningen.

Aktuellt 2012-04-01

Om Ersnässkolans del i beslutet om ombyggnad av E 4-korsningen.


Aktuellt 2012-03-22

Har kontaktat Trafikverket om information om den planfria korsningen. Deras projektledare Andreas Asplund kommer hit och informerar. Det sker i anslutning till Paltmiddagen 25 april! Vi - Byaföreningens styrelse tyckte det var en bra ide eftersom det vanligtvis kommer så många Ersnäsbor då.....  

Birger Johansson, ordf. byaföreningen


Aktuellt 2012-02-23

Ett mail från Andreas Asplund, Trafikverket:

Hej!

En ny samordningsparkering finns med i bygghandlingen. Återvinningsstationen måste jag diskutera med kommunen hur vi löser. Som det ser ut just nu blir det en start under senhösten.

/Andreas


**** Aktuellt 2012-02-09 torsdag. ****

I dag har vi fått reda på att korsningsbygget, "Trafikplats Ersnäs", startar i år (2012). Uppgifterna via Gunilla Björklund, som är medlem i vår Väggrupp och jobbar i branschen.

Länk till Trafikverket om korsningen.

Eleverna i Ersnässkolan har också jobbat för korsningen - länk till Norrbottens-Kuriren

Artikel i NSD maj 2007.

Sven Persson skulle hissa flaggan på torget den 9 för att fira detta!


Ett otroligt stort TACK till alla bybor och övriga som har i 10-20-30 år kämpat för vår korsning!

T ex Sven Persson och Bo Axhammars otröttliga engagemang med skrivelser och kontakt med Vägverket/Trafikverket och politiker! Om några år har vi inte längre en delad by! Äntligen.
 
/Gunilla Björklund

Hej på er alla !

Det största tacket går till 4-5:an 2011 på Ersnässkolan som med sitt bidrag och förslag påverkade trafikverket, vilket gav stor kraft. Så en stor speciell hyllning till alla barn och pedagoger för ett underbart engagemang. Kom ihåg att ni nu är historiska. :-)

Mvh / Carina Winsa


Aktuellt 2011-01-24

Fortfarande stilla och lungt - inga pengar till projektet "Trafikplats Ersnäs", men kostnaden är beräknad till 29 miljoner kronor.


Aktuellt 2009-05-11

Nu har jag haft möte med Andreas Asplund på Vägverket, som är projektledare för Ersnäskorsningen... Och han säger att uppgiften om "klart till 90 %" med pengar, inte stämmer! Idag finns inga pengar till ombyggnad av Ersnäskorsningen. Det är inskickat till regeringen en önskan om mer pengar, men de har inte fått svar än.

Den frågan de har fått om korsningen är "När kan ni börja bygga"? Svaret de gett är "Till hösten om vi får mer pengar".
Bygghandlingen för korsningen ska göras i sommar och vara klar till hösten.
 
Alltså - inga pengar än!

Gunilla Björklund


Aktuellt 2009-03-31: Är det verkligen sant?
Måndagen den 30 mars 2009 deltog Gunilla Björklund, Helge Björnström och Sven Persson i ett möte i Antnäs byahus. Vägverket hade kallat till mötet. På dagordningen stod samråd om cykel- och gångväg sträckan Aleån-Antnäs. Större delen av den här vägsträckan är privat och ingår inte i Vägverkets ansvar. Nu dras en process igång innebärande att den här parallellvägen blir allmän väg.

Emellertid handlade det mest intressanta på detta möte om en annan fråga nämligen den av esnäsborna så efterlängtade planfria E 4-korsningen. Vägverkets representant på Antnäs-mötet, Patrik Callgren, hade intressanta upplysningar att lämna. Pengar är avsatta för att sätta igång bygget och detta kan med 90 procents säkerhet enligt Callgren ske redan instundande sommar. Detta stämmer med vad minister Torstensson tidigare har meddelat (se föregående punkt). Vi håller tummarna.

Sven Persson


Aktuellt 2009-02-23: Här finns en text underskriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson som styrker att Vägverket tagit beslut om korsningen.


Ur Ersnäsbladet 21 november 2008: Infrastrukturminister Åsa Torstensson tiger om den planfria korsningen. Vårt brev till henne är daterat 20 april 2007. Det är fortfarande obesvarat.


Artikel i NSD maj 2007.


Aktuellt 2007-04-20: Föreningarna i byn skickar en skrivelse, "Planfri korsning", till Infrastrukturminister Åsa Torstensson. Där ombeds att departementet engagerar sig i frågan och medverkar till en tidigare lösning av problemet. Här läser du skrivelsen.


Aktuellt 2006-03-15: Tidigaste byggstart är våren 2008, meddelas det från Vägverket.


Aktuellt 2006-02-13: Just nu kan inte Vägverket säga NÅGOT om när arbetet med E 4-korsningen kan starta.


Aktuellt 2005-06-13: E-post från Andreas Asplund på Vägverket, som övertagit projektet Trafikplats Ersnäs, till Mats Appelgren:

Hej!
Innan arbetsplanen skickas till Vägverkets huvudkontor för fastställelse kommer jag att sammanställa inkomna synpunkter och ev. revidera arbetsplanen. Sedan ska Länsstyrelsen komma in med ett yttrande där dom tillstyrker eller avstyrker vägförslaget. När det har inkommit skickas arbetsplanen till huvudkontoret som går igenom den för att säkerställa att vi följer alla lagar och regler samt gör en besluta om vi kan fortsätta arbetet enligt planen. Jag räknar med att arbetsplanen kan vara fastställd under nästa år (2006) om inga överklagningar kommer in. När arbetsplanen väl är fastställd har vi sk. vägrätt som betyder att vi har rätt att utföra byggandet av trafikplatsen i enlighet med planen när finansiering finns.

mvh Andreas Asplund


Aktuellt 2005-02-19: Vägverket har upprättat arbetsplan för byggandet av trafikplatsen.

Handlingarna är tillgängliga för allmänheten hos Vägverket, Region Norr, Sundsbacken 2-4, Luleå, i Ersnäs skola, Tranmyrvägen 20 samt hos Byggnadsnämnden i Luleå kommun under tiden till och med 24 mars 2005.


Ny bild 2004-04-29 - Nu planeras en rondell på vardera sidan om E4.

På viadukten över E 4-an kommer det att finnas en trottoar på ena sidan. E 4-an kommer på en sträcka av c:a 700 meter att sänkas c:a 3 meter från nuvarande nivå. Byggtiden uppskattas till c:a två år.


Aktuellt 2004-04-25: Rapport från vägmötet 25 maj 2004

Nu är den planskilda korsningen på gång...

Den 25 maj bjöd Vägverket med Jesper Klefsjö i spetsen till ett sakägarmöte i Ankaret. Förutom en allmän kallelse var samtliga sakägare personligt kallade.

Vi var ca 40 personer som deltog. Vi blev informerade om hur korsningen kommer att se ut i stort. Alla sakägare hade möjlighet att säga sin mening. För de flesta var planeringen helt okej men naturligtvis blir det intrång för några. Vägverket är öppet för ett personligt möte för de sakägare som så ville.

Denna träff var ännu ett steg mot att själva arbetet med korsningen ska påbörjas. En arbetsplan är upprättad och till hösten ska en modell över korsningen tas fram som ska finnas både i Ankaret och på Vägverkets lokal inne i Luleå. Då kommer vi återigen ha möjligheter att yttra oss över planeringen. Vägverket kommer sedan att utforma ett slutgiltigt förslag som ska skickas till Vägverket i Borlänge för beslut. Det förslaget ska sedan upp till Regeringen för ett slutgiltigt beslut.

Vi hade bland annat synpunkter på var samåkningsparkeringen var placerad. Den är nu flyttad enligt de åsikter som vi från byn förde fram. Dessutom tryckte vi på att Vägverket måste lösa problemet med att vi inte har en vettig cykelväg mot Antnäs (se nedan). Samtidigt med att korsningen byggs så kommer bron över Aleån att breddas. E4:an kommer att sänkas som mest 3,5 meter. Sänkningen gör att det blir mindre buller i byn. Av- och påfarterna kommer att gå upp parallellt med E4:an och uppe på korsningarna kommer det att bli små rondeller. Med den lösningen blir det en säkrare trafikmiljö.

Mats Appelgren, väggruppen


Uppdaterad 22 Februari, 2020